Yrittäjyys on vahvasti korostettu ominaisuus Suomessa ja useimmat suomalaiset elää yrittäjyyden malleja. Yrittäjyyden päätavoitteena Suomessa on luoda hyvinvointia. Se tuottaa työpaikkoja ja antaa maalle mahdollisuuden kasvaa kilpailukykyiseksi ja jonkinlaisen taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi.

Vaikka yrittäjyys on yleinen näky Suomessa, talous ahdistukset ovat tänä vuonna osoittaneet, että monilla suomalaisilla yrityksillä on edelleen vaikeuksia selviytyä nykypäivän markkinoilla. Tämä pakotti monet heistä pohtimaan uusia menetelmiä liiketoiminnan pyörittämiseen ja optimoimaan kustannukset saadakseen paremman taloudellisen tuoton.

Monet yrittäjistä Suomessa luottavat henkilökohtaiseen kokemukseensa ja asiantuntemukseen auttaakseen liiketoimintaansa selviytymään nykyisessä epävakaassa taloudellisessa tilanteessa. Yrityskulttuuriin liittyvien haasteiden lisäksi viimeaikaisten suhdanneepidemioiden ja osaamistarpeiden muutoksien vuoksi yrittäjillä on paljon muutakin harkittavaa.

Uskon, että Suomessa on paljon potentiaalia ja yritteliisyyttä, jotta menestys saavutetaan. Yritteliisyyden avulla me voimme jatkossakin vaikuttaa positiivisesti maamme talouteen.

Yrittäjyys Suomessa on viime aikoina ollut elinvoimainen, ja yritysten määrä on kasvussa. Yritykset työllistävät koko ajan enemmän ihmisiä, ja monet ihmiset hakevat yrittäjyyteen liittyvää ammatillista pätevyyttä innostuneina uusista osallistumismahdollisuuksista. YK:n vuonna 2020 julkaiseman raportin mukaan Suomessa on puolentoista miljoonaa yrittäjää ja kokonaisuudessaan yritteliäisyys on tuonut maahan valtavan taloudellisen edistyksen.

Yritykset Suomessa toimivat useimmiten mobiiliteknologian ja tietoliikenteen kautta, joten tietotekniikka on älykkäästi hyödynnetty yritystoiminnassa. Yhteiskunnallinen tuki yrittäjille mm. verouudistuksia ja taloudellista tukea voidaan osoittaa myös yritystoiminnan aloittamista harkitseville.

Nykypäivän yrittäjien on myös sopeuduttava digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi AI-tekniikka tarjoaa kohtuuhintaisia ratkaisuja yrittäjille prosesseissa, joihin usein vaaditaan paljon työtunteja tai huolellinen manuaalinen hoito. Samalla Suomen yritysmaailmassa painotetaan ihmisen tekemisen ja yritteliäisyyden arvostamista.

Oikea suunta yritteliöisten suuntaamiseksi ja yritteliöiden ohjaamiseksi Suomessa on tunnustettava heidän antamansa panoksen ja vaikutuksensa talouteen sekä työmarkkinoiden vahvistamiseksi. Yritteliöille tulisi tarjota apua innovatiivisten toimintojen aloittamiseksi, jotta voitaisiin varmistaa, että heidän tavoitteensa voidaan saavuttaa paremmin kannattavalla tavalla ja samalla edesauttaa Suomen kilpailukykyisen talouden kehitystä.

Yrittäjyyttä pidetään vahvana tukijana elinkeinopolitiikassa ja sen nähdään parantavan työllisyyttä sekä edistävän talouskasvua. Suomessa yrittäjyys onkin lisääntynyt edellisvuosien aikana merkittävästi. Yritysten lisäksi yrittäjyyden kasvu on nopeutunut myös start-up-yritysten muodossa.

Suomessa on monia eri yrittämisen muotoja, ja jokainen saa yrittäjyyttä aloittaessaan omat haasteensa. Yrittäjien tulee osata hallita talouttaan ja olla valmiita tekemään työtä hyvin – usein yksin. Yrittäjille on tarjolla useita verkostoja, joista voi saada apua alkuun ponnistamisessa, markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Yrittäminen voi tuoda mukanaan paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös riski epäonnistumisesta. Yritysvastuu, tappiot ja konkurssiriskit ovat asioita, joita yrittäjien on huomioitava harkitessaan yrittäjyyttä. Yrittäjien tulee olla tietoisia myös tuloverotusmestarit koskien heidän liiketoimiinsa ja yrittämiseen sekä taloudelliseen tilanteeseen liittyvisteroista verovapaista tai veronalaisista tuotoista.

Yrityksestä toiseen siirtyminen kulkevat valtaisat mittasuhteet, mutta yrittäjien Suomessa se vielä pahenee. Yrittäjyys on noussut aiemmin muutamien muutaman katon alle, ja se näkyy nyt selvästi. Edustamme suurta joukkoa erilaisia yrittäjiä, joista monet ovat antaneet arvokkaan panoksensa alueen työpaikkojen kehittämiseen ja taloudellisten tilanteiden parantamiseen.

Vuonna 2020 useat uudet yrittäjyyden muodot ovat esiintyneet joka puolella maailmaa, ja Suomessakin on nähty useita aloja. Tiedotusvälineissä, kuten tv-ohjelmissa ja uutisissa, verkossa ja toimistoissa, yrittäjillä on merkittävä rooli talouden edistymisessä.

Yritteliäisyyden vaikutukset näkyvät Suomen taloudessa erityisen selkeinä yritysten tulo- ja tuotantokustannusten parantamisen muodossa. Työpaikoilla on myös veronmaksajia koskevia odotuksia. Tietynlaisen veropaketin ansiosta pienten ja keskisuurten yritysten menestystaso on samaan aikaan paranemassa.

Myös laajemmassa mittakaavassa Suomen yrittäjien kulttuuri on saanut huomattavaa huomiota viime vuosina. Yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja perinteisiin ohjaamisen sijaan useampi taho on hyväksynyt yritteliäisyyden ja innovatiivisuuden korostamisen inhoamiseksi.

Suomen nouseva yritteliäisyysluonne on ollut äskettäin varsin huomionarvoinen; erityisen itsenäisen pyrkivien yritteliäisyyden tyyppien aloitteellisuudella ylläpidetty tasapainotalous on antanut valtiosuhteille uuden näkökulman. Mutta tarkastellen teknologian kehittyneisyyttä, ei ole epäilystäkään siitä, että yritteliillisyys saattaa enemminkin korostua lisäksi myös tavalliselle kansalaiselle tulevaisuudessa.